علی قادری 

آلبو م و ترانه ها
 
انتظار ماهیگیر
بدو کنارم بنی قدری بدونین
عروسک کلیلی بارون