علی حبیب زاده
 (
گروه کلودنگ) 

گروه کلودنگ
به سرپرستی علی حبیب زاده علی حبیب زاده در سال 2501 در بندرعباس متولد شد .اولین آهنگش روزگارجه سخته بود که او را در ردیف خوانندگان خوب محلی قرار داد .حبیب زاده گذشته از خوانندگی در کار تآتر نیز فعالیت می کرده است .او تقربیآ 33 ترانه خوانده است .از ترانه های معروف او فهمت بره بالا است. منبع از کتاب حیات فرهنگی استان هرمزگان

آلبو م و ترانه ها
 
بارون به بار فهمت ببه بالا
پاینده ایران نومزادوم
هو باد گنو بریم میخونه
هرکه اگینی آزادی
یمبوسنه