کارلوس قدسی نژاد

آلبو م و ترانه ها
 
قدسی نژاد یارچغلو
یمبوسنه نفرین به این آسمون