حوا رضائی

آلبو م و ترانه ها
   
   

 

حوا رضائی در سال 2511 در بندرعباس به دنیا آمد اولین آهنگش رادر 16 سالگی خوانده

آهنگهای معروف او غزال موج سیاه بازی و گلاب می باشد.

               
  منبع از کتاب حیات فرهنگی استان هرمزگان