حسین وفادار

آلبو م و ترانه ها
 
تک نوازی عود کجا برام
ای دل دیگه لیلا
شهر و چراغون کنید کی میای
در محله خاموشون مینوو
ای دل بیکاری معتادی