جمشیدک

آلبو م و ترانه ها
 
زیور خوشکلم جزیره
بی قرار