زیبا شیروان


گروه زیبا نصره
رهبر گروه زیبای گلناری زیبا گلناری این هنرمند پیرو موسیقی سنتی و بومی بندری است . واز آهنگهای نصرک استفاده می نماید و در اکثر عروسیها شرکت می کرده .افراد گروهش همه سیاهپوستند وسخت کوش و همه زن می

باشند .همکاری با رادیووتلویزیون درآن زمان . افراد گروه نصره نصره دوستک نامی فاطمه باقنبر زلیخا- منبع از کتاب حیات فرهنگی استان هرمزگان

 

آلبو م و ترانه ها
 
هویلا هویلا فاتک
یار قد بلندوم