1-     پیپه  دهل بزرگی که در موسیقی لیوا بکار می رود.

2-     جفه joffa دهل بزرکی که در موسیقی لیوا بکار می رود.   

3-     پونکه punka  دهل کوچکی که در موسیقی لیوا به کارمی رود.

4-     تویری Tovairi دهل کوچکی که در موسیقی لیوا بکار می رود.

5-     چکه زن cakka نام کسانی است که همراه موسیقی با دست و یا چوب به هم می زنند.

6-     کسر  دهل کوچکی است که در مراسم زار و عروسی به کار می رود .

7-     جّره jorra دهل کوچکی است که در مراسم زار و عروسی به کار می رود.

8-     غنّی   qnni شعری است که در مراسم به صورت آواز می حوانند.

9-     مودندو mudendu  دهل بزرگی است که در مراسم زار به کار میرود ودر دست بابای زار است.

10-  جفتی از دو نی باریک به هم چسبیده و به قطر یک سانتیمتر تشکیل شده است.  صدای جفتی

11-  سرپیک – دو نی کوتاه و باریک است که بر بالای جفتی نصب می کنند.

12-  ساز سورنا   

13-  سمّا samma  دایره بزرگ .

14-  عود     صدای عود

15-  چنگ

16-  جهله2 - جهله   کوزه سفالی که آب آشامیدنی در آن ذخیره می کنند.

17-  بلاسی

 

 

                                                        منبع : بخشی از کتاب رودان بهشت جنوب

                                                                        عبدالهادی معتمدی