موسیقی در استان هرمزگان
 موسیقی در این استان چون هر چیز دیگر ظاهری آرام دارد
آرام بخش اما از درونی تند واتشین برخورداراست.این ناارامی هم معلول طبیعت منطقه و هم خاستگاه آن است
 بنیان موسیقی این استان به قالب زندگی گذشته خیلی دور مردم این سامان وابسته است .به گذشتهایکه امکانات به حد صفر رسیده و کمبودحیاتی ترین ماده یعنی آب غذا پزشک ودارو- بیماریهای بومی از آنجمله پیوک تراخم مالاریا امان را از کف می گرفت

 درد بود و کمبود خشم بود وفریاد مسلمآ درچنین وضعی موسیقی نیز رنگی دیگر دارد زیرا موسیقی متاثر ومنبعث از لحظه هاست
 پس موسیقی استان هرمزگان تولدش را با درد ورنج آغاز میکند در حا لیکه از شور وهیجان نیز بی بهره نمی باشد متدرجآ پا به پای آرامش و امنیت کشور موسیقی استان هرمزکان نیزبه ایمنی و آرامش میرسد

 درحالی که التهاب و شوروهیجان را از دست نمی دهد بکونه ایکه شنونده را همچنان بی اختیار تحت تاثیر قرار می دهد و به همراهش می کشاند. موسیقی این استان گرچه نخست موسیقی مهاجری بوده که از سرزمین افریقا و دیگر نقاط بدانجا راه یافته ولی در اندک مدت قالبهای هجرت را شکسته وازسر نو بنیاد بندی شده بگونه ایکه هرگزرنگ بیگانه ندارد.
موسیقی استان هرمزگان از توحید خاص برخوردار می باشد و مایه صد در صد محلی واختصاص به خود دارد که با موسیقی نقاط دیگر کاملا متفاوت است

 منبع از کتاب حیات فرهنگی استان هرمزگان
ه